Millores en Accessibilitat

Oferim els nostres serveis tècnics a les comunitats de veïns d'ed¡ficis plurifamiliars en aquells casos que cal fer reformes dels espais comuns per a millorar les condicions d'accessibilitat per a persones amb movilitat reduïda, gent gran, etc.

- Eliminació de barreres arquitectòniques.

- Millora d'accessos.

- Introducció de mitjans d'elevació a escales comunitàries.

- Instal·lació d'ascensors.

 

 

Contacte