Informe d'Avaluació de l'Edifici (IAE) / Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) a Catalunya

Què és?
L'Informe d'Avaluació de l’Edifici és una inspecció tècnica de caràcter periòdic que avalua l’estat de conservació de l’edifici, la seva accessibilitat per a persones amb movilitat reduïda i la seva eficiència energètica.

(a Catalunya de moment encara s'aplica la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) que valora només l'estat de conservació de l'edifici)

La inspecció tècnica permetrà avaluar l’edifici segons el seu estat en els diferents àmbits. La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi més acurada. Segons sigui el cas caldrà fer les tasques de manteniment o els treballs de reparació adients.

En cas de demanar subvencions a l'Estat per a fer les reparacions, aquest requerirà l'elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici també a Catalunya.

 

Qui la necessita?
L'Informe d'Avaluació de l’Edifici és obligatori en tots els edificis a partir de 50 anys d’antiguitat i es pot donar el cas de ser susceptibles de subvencions públiques.

El termini màxim per a poder fer la inspecció i informe d'avaluació de l'edifici és de 5 anys des del moment en que l'edifici compleix 50 anys d'antiguitat. (els edificis amb més de 50 anys el termini és fins el 27/06/2018). L'Informe d'Avaluació de l’Edifici té una validesa de 10 anys.

A Catalunya, de moment amb la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE):

- Els edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat. (o si l'edifici o els habitatges de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació). S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

• Edificis anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
• Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013
• Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
• Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015
• A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

- Si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més amplies i exigents, com per exemple, estendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

S'entén per edifici plurifamiliar aquell que contingui més d'un habitatge, sense perjudici de que pugui contenir altres usos.

La Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) té una validesa de 10 anys.

 

Quina documentació es necessita per a la tramitació?
Tant per a l'Informe d'Avaluació de l’Edifici com per a la Inspecció Tècnica de l'Edifici (Catalunya) cal una visita d’un tècnic qualificat. En funció de l'Informe Tècnic, caldrà fer també un projecte i direcció d'obres de reparació (si és necessari).

Per l'Informe d'Avaluació de l’Edifici es requerirà, a més, un informe tècnic d'accessibilitat i un certificat d'eficiència energètica de tot l'edifici.

Programa d'ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya >>>

Contacte